AKADÉMIA ZAČALA ROZSIAHLU ŠTÚDIU ZAOBERAJÚCU SA VZŤAHOM MEDZI POHYBOM A POZORNOSŤOU

img

O2 Športová akadémia Mateja Tótha začala štúdiu, ktorá skúma vzťah  pohybu a pozornosti v troch rôznych výskumných skupinách u detí mladšieho školského veku. Štúdia sa realizuje na základnej škole v Nitre s podporou odborníkov z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha už koncom roku 2019 priniesla rozsiahlu štúdiu, ktorá sa zaoberala vzťahom pohybu a pozornosti. Výsledkom štúdie bolo, že po pohybovej aktivite si udržalo, alebo zlepšilo pozornosť až 98 % detí. Štúdia sa realizovala na vzorke 408 detí vo veku 6 až 15 rokov. Naši odborníci otestovali pozornosť detí pred pohybovou aktivitou, následne sa dieťa podrobilo pohybovému zaťaženiu a po ňom nasledovalo opätovné testovanie pozornosti. Rozsahom ide o jednu z najrozsiahlejších štúdií z tejto oblasti, ktorá sa na Slovensku realizovala.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha v spolupráci s vybranými odborníkmi zo slovenských univerzít, pripravili novú štúdiu realizovanú na vzorke takmer 70 detí mladšieho školského veku. Deti sú rozdelené do troch výskumných skupín:

 1. skupina sú deti, ktoré majú bežné, 2 hodiny telesnej a športovej výchovy týždenne do tejto kontrolnej skupiny sme po pohybovej stránke nezasahovali
 2. skupina sú deti, ktoré majú 3 hodiny telesnej a športovej výchovy týždenne, tzn. o jednu hodinu naviac.
 3. skupina sú deti, ktoré majú bežné, 2 hod. telesnej a športovej výchovy a zároveň  mimoriadné „telovýchovné chvíľky“. Aplikuje ich pani triedna učiteľka v rozsahu maximálne 5 minút, počas každej vyučovacej hodiny. Deti si krátko zacvičia pri lavici alebo priamo na stoličke. Cvičenia sú  špeciálne zostavené tak, aby nerozptyľovali, neboli náročné na realizáciu a nevyčerpávali. Naopak, aby si deti krátkym cvičením zvýšili klesajúcu koncentráciu na vyučovaní.

Počas tejto štúdie deťom meriame pozornosť pomocou niekoľkých špeciálnych testov jedenkrát týždenne.  Priebežné testovanie a výsledky štúdie majú ukázať, či pravidelný pohyb a zároveň jeho konkrétna forma aplikácie, majú priamy vplyv na pozornosť u detí. Pozornosť je veľmi dôležitá pri vyučovaní a má dopad aj na školskú úspešnosť dieťaťa. Navrátenie 3. hodiny telesnej a športovej výchovy na základné školy je témou diskusie mnohých odborníkov. Aj z toho dôvodu chce akadémia Mateja Tótha spoločne s O2 sústrediť na vzťah medzi pohybovou aktivitou a pozornosťou. Na tvorbe metodiky štúdie sa podieľa doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave,  Mgr. Andrea Antalová, detská psychologička, ktorá dlhodobo spolupracuje s Akadémiou a Mgr. Lucia Petričková, PhD. Realizácia štúdie prebieha počas prezenčného vyučovania v triedach 1. stupňa ZŠ v Nitre od apríla do júna 2021.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha v spolupráci so SAV výsledky štúdie vyhodnotí a v priebehu leta 2021 ich zverejní.  Výsledky štúdie môžu slúžiť aj ako podklad k širšej diskusii k zaradeniu väčšieho množstva pohybu do škôl, či už formou 3. hodiny telesnej a športovej výchovy, krátkych "telovýchovných chvíľ" počas vyučovania, alebo ako popoludňajšie záujmové činnosti so športovou tematikou. 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV A METODIKY ŠTÚDIE "POHYBOVÁ AKTIVITA A POZORNOSŤ DETÍ II."

METODIKA

Cieľ:

Cieľom štúdie je preskúmať účinky pohybovej aktivity na pozornosť žiakov v triedach s bežnou výučbou TŠV, bežnou výučbou TŠV navýšenou o jednu vyučovaciu hodinu TŠV a bežnou výučbou TŠV s aplikovaním krátkodobého cvičenia počas vyučovania u žiakov v 2. roč. ZŠ.

Metodika

Trvanie výskumu: 2 mesiace (04, 05/2021)

Cieľová skupina: Žiaci 2. roč. ZŠ v Nitre v troch typoch tried (3 x 20 žiakov):

 • Tradičná trieda: TŠV 2 hod./týždeň
 • Experimentálna trieda I: TŠV 2 hod. + 1 hod. navyše/týždeň
 • Experimentálna trieda II: TŠV 2 hod./týždeň + krátkodobé cvičenie

Testovanie pohybovej aktivity:

 • Tradičná trieda: TŠV 2 hod. týždenne – 90 min. PA/týždeň
 • Experimentálna trieda I: TŠV 2 hod. týždenne + 1 hod. navyše  –  125 min. PA/týždeň
 • Experimentálna trieda II: TŠV 2 hod. týždenne + krátkodobé cvičenie počas každej vyučovacej hodiny   –  90 min. + 100 min = 190 min. PA/týždeň

Meranie pozornosti:

 • Dotazník na zisťovanie pozornosti žiakov (vytvorený Mgr. A. Antalovou, psychologičkou)

Aplikovaný:

 • Vstup a výstup (začiatok a koniec výskumu)
 • 1x/týždeň (nastavíme podľa odporúčaní na testovanie pozornosti u detí), spolu 8-10x

Hypotézy

 • Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel pri vstupnom a výstupnom meraní pozornosti žiakov vo všetkých troch typoch tried
 • Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v pozornosti medzi žiakmi tradičnej triedy a experimentálne triedy I
 • Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v pozornosti medzi žiakmi tradičnej triedy a experimentálne triedy II

VECNÉ VYHODNOTENIE ŠTATISTIKY

O2 Športová akadémia Mateja Tótha realizovala od apríla do mája 2021 štúdiu, ktorá dáva do vzťahu pohyb a pozornosť detí. Charakter metodiky sa od prvej štúdie z roku 2019, ktorá prebiehala jednorazovo, počas Európskej noci výskumníkov a podujatia Celonárodný deň zdravia s Matejom Tóthom líši. Rozdiel je ten, že súčasná štúdia sa realizovala v školskom prostredí, počas reálneho vyučovacieho procesu a trvala osem týždňov. Jej výskumný súbor pozostával zo 61 žiakov 2. ročníka základnej školy na Nábreží mládeže v Nitre, s priemerným vekom 8 rokov.

Žiaci boli z troch tried a zároveň sledovaní v troch skupinách:

 1. Skupina – žiaci s povinnou časovou dotáciou hodín telesnej výchovy v rozsahu 2 hodiny týždenne, čo predstavuje 90 min. aktivít
 2. Skupina – žiaci s časovou dotáciou telesnej výchovy 3 hodiny týždenne, tzn. navýšenie minimálnej povinnej časovej dotácie o 1 hodinu, čo predstavuje spolu 135 min. aktivít

Skupina – žiaci s časovou dotáciou hodín telesnej výchovy v rozsahu 2 hodiny týždenne a vykonávaním tzv. telovýchovných chvíľok počas vyučovania. Aplikovala ich triedna učiteľka každý deň, na každej vyučovacej hodine v rozsahu maximálne 5 minút, čo predstavuje spolu približne 180 min. aktivít. Cvičenia boli zostavené tak, aby nerozptyľovali, neboli náročné na realizáciu a nespôsobovali únavu. Naopak, aby boli žiaci krátkym cvičením nadchnutí a zvýšili si klesajúcu koncentráciu na vyučovaní. Zároveň aby si pohyb prirodzene dostávali do svojho povedomia.

Žiaci v každej skupine absolvovali testovanie pozornosti jedenkrát týždenne - v stredu o 8.00 hod. ráno. Časovo nenáročné testy pozornosti vytvorila psychologička Mgr. Andrea Antalová s prihliadnutím na vek žiakov. Úspešnosť testov sa prejavuje v rýchlosti a presnosti ich práce.

Pred samotnou realizáciou výskumu sme predpokladali, že pravidelný pohyb a aj jeho konkrétny spôsob realizácie, budú pozitívne súvisieť s pozornosťou detí. Spôsob realizácie reprezentovala hodina telesnej výchovy navyše a krátke telovýchovné chvíľky počas každej vyučovacej hodiny. Vecné vyhodnotenie prinieslo záver, že náš predpoklad bol v takmer každej hypotéze správny. Potvrdzujeme naše predpoklady, že PA pôsobí na pozornosť žiakov pozitívne. Výsledky ukázali, že najlepšie skóre pozornosti dosahujú žiaci s najvyšším objemom PA, teda III. skupiny, ktorej súčasťou boli krátke telovýchovné chvíľky. Po 8 týždňovej aktivite bola zaznamenaná zlepšená pozornosť u 9 % žiakov ale len v III. skupine. Nečakaným zistením je, že navýšenie týždennej dotácie telesnej výchovy o jednu hodinu neprinieslo žiadne zlepšenie pozornosti žiakov II. skupiny. Výsledok priniesol dokonca zhoršenie pozornosti. Malé zlepšenie nastalo u žiakov I. skupiny s najnižším objemom PA. Potvrdený bol aj predpoklad o lepšej pozornosti dievčat ako chlapcov. Najvýraznejšie zlepšenie pozornosti u chlapcov aj dievčat priniesol opäť najvyšší objem PA s vykonávaním krátkych športových chvíľok počas vyučovania.

Rekapitulácia poznatkov zistených z výskumu je nasledovná:

 • Najlepšie celkové skóre pozornosti je u žiakov v III. skupine (225 bodov z 327), nasleduje I. skupina (191 bodov) a II. skupina (190 bodov)
 • Lepšie celkové skóre pozornosti u dievčat (206) ako u chlapcov (197 bodov)
 • Pozornosť žiakov je najlepšia v prvej polovici testovania v II. skupine, od druhej polovice testovania je pozornosť žiakov najlepšia v III. skupine. Výsledok je v každom týždni (okrem druhého týždňa) štatisticky významný.
 • Najvýraznejší účinok PA na pozornosť bol v III. skupine žiakov s najvyšším objemom PA. Výsledok je aj štatisticky významný.
 • Najvýraznejšie zlepšenie pozornosti na konci testovania (porovnanie pozornosti vstup – výstup) nastalo v III. skupine žiakov (zlepšenie o 9 %). Výsledok je štatisticky významný.
 • Celkové skóre pozornosti chlapcov aj dievčat bolo najvyššie v skupine s najvyšším objemom PA. Potvrdzujeme štatisticky významnú súvislosť PA a pozornosti u chlapcov.

Uvedené výsledky  je možné všeobecne zhodnotiť kladne. Tento výskum preukázal, že systematické vykonávanie krátkych športových chvíľok vo vyučovacom procese vedie k zlepšeniu pozornosti. Potvrdzujeme tak vyjadrenia odborníkov o tom, že v priebehu pohybovej aktivity nastáva v centrálnej nervovej sústave biochemický proces, ktorý umožňuje udržanie činnosti, zlepšenie pozornosti a neskoršie dostavenie únavy dieťaťa. V kontexte toho, že navýšenie hodín telesnej výchovy nie je v pozitívnom vzťahu k zlepšeniu pozornosti žiakov, sa črtajú krátke športové chvíľky ako viac efektívna možnosť. Sme si vedomí, že do celkových výsledkov vstupoval prechod detí z dištančného vzdelávania na prezenčné. V súčasnosti je totiž učiteľmi pozorovaná nižšia miera pozornosti u mnohých žiakov, ktoré vypadli z procesu učenia. Žiaci akoby zabudli na to, aké je to dávať pozor a vykonávať svoje úlohy v plnom nasadení. Okrem toho je viditeľný aj pasívnejší prístup k hodinám telesnej výchovy a k športu. Domnievame sa tiež, že sledovanie účinku hodín telesnej výchovy na pozornosť a školské výsledky žiakov má svoje opodstatnenie najmä z dlhodobého hľadiska a v riadne prebiehajúcom procese prezenčného vzdelávania.

Na Slovensku je sledovanie vzťahov pohybových aktivít a pozornosti žiakov neprebádaná téma. O2 Športová akadémia Mateja Tótha si aj naďalej kladie za cieľ venovať sa tejto problematike v budúcnosti a prispieť tak k ďalším poznatkom v oblasti danej témy.

Údaje štatisticky spracovala Mgr. Viera Poláková – externý spolupracovník Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a vyhodnotila Mgr. Lucia Petričková, PhD. – O2 Športová akadémia Mateja Tótha.