AKADÉMIA ZAČALA ROZSIAHLU ŠTÚDIU ZAOBERAJÚCU SA VZŤAHOM MEDZI POHYBOM A POZORNOSŤOU

img

O2 Športová akadémia Mateja Tótha začala štúdiu, ktorá skúma vzťah  pohybu a pozornosti v troch rôznych výskumných skupinách u detí mladšieho školského veku. Štúdia sa realizuje na základnej škole v Nitre s podporou odborníkov z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha už koncom roku 2019 priniesla rozsiahlu štúdiu, ktorá sa zaoberala vzťahom pohybu a pozornosti. Výsledkom štúdie bolo, že po pohybovej aktivite si udržalo, alebo zlepšilo pozornosť až 98 % detí. Štúdia sa realizovala na vzorke 408 detí vo veku 6 až 15 rokov. Naši odborníci otestovali pozornosť detí pred pohybovou aktivitou, následne sa dieťa podrobilo pohybovému zaťaženiu a po ňom nasledovalo opätovné testovanie pozornosti. Rozsahom ide o jednu z najrozsiahlejších štúdií z tejto oblasti, ktorá sa na Slovensku realizovala.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha v spolupráci s vybranými odborníkmi zo slovenských univerzít, pripravili novú štúdiu realizovanú na vzorke takmer 70 detí mladšieho školského veku. Deti sú rozdelené do troch výskumných skupín:

  1. skupina sú deti, ktoré majú bežné, 2 hodiny telesnej a športovej výchovy týždenne do tejto kontrolnej skupiny sme po pohybovej stránke nezasahovali
  2. skupina sú deti, ktoré majú 3 hodiny telesnej a športovej výchovy týždenne, tzn. o jednu hodinu naviac.
  3. skupina sú deti, ktoré majú bežné, 2 hod. telesnej a športovej výchovy a zároveň  mimoriadné „telovýchovné chvíľky“. Aplikuje ich pani triedna učiteľka v rozsahu maximálne 5 minút, počas každej vyučovacej hodiny. Deti si krátko zacvičia pri lavici alebo priamo na stoličke. Cvičenia sú  špeciálne zostavené tak, aby nerozptyľovali, neboli náročné na realizáciu a nevyčerpávali. Naopak, aby si deti krátkym cvičením zvýšili klesajúcu koncentráciu na vyučovaní.

Počas tejto štúdie deťom meriame pozornosť pomocou niekoľkých špeciálnych testov jedenkrát týždenne.  Priebežné testovanie a výsledky štúdie majú ukázať, či pravidelný pohyb a zároveň jeho konkrétna forma aplikácie, majú priamy vplyv na pozornosť u detí. Pozornosť je veľmi dôležitá pri vyučovaní a má dopad aj na školskú úspešnosť dieťaťa. Navrátenie 3. hodiny telesnej a športovej výchovy na základné školy je témou diskusie mnohých odborníkov. Aj z toho dôvodu chce akadémia Mateja Tótha spoločne s O2 sústrediť na vzťah medzi pohybovou aktivitou a pozornosťou. Na tvorbe metodiky štúdie sa podieľa doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave,  Mgr. Andrea Antalová, detská psychologička, ktorá dlhodobo spolupracuje s Akadémiou a Mgr. Lucia Petričková, PhD. Realizácia štúdie prebieha počas prezenčného vyučovania v triedach 1. stupňa ZŠ v Nitre od apríla do júna 2021.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha v spolupráci so SAV výsledky štúdie vyhodnotí a v priebehu leta 2021 ich zverejní.  Výsledky štúdie môžu slúžiť aj ako podklad k širšej diskusii k zaradeniu väčšieho množstva pohybu do škôl, či už formou 3. hodiny telesnej a športovej výchovy, krátkych "telovýchovných chvíľ" počas vyučovania, alebo ako popoludňajšie záujmové činnosti so športovou tematikou.