O2 Športová akadémia Mateja Tótha opäť rozšírila portfólio svojich metodických príručiek.

img

TLAČOVÁ SPRÁVA

O2 Športová akadémia Mateja Tótha má za sebou ďalší školský rok. Počet detí navštevujúcich akadémiu opäť vzrástol a od začiatku svojho pôsobenia prekročil hranicu 5 000 absolventov. Jedným z atribútov úspešnosti projektu akadémie Mateja Tótha, je výnimočnosť tréningového procesu, ktorý je rozpracovaný v štyroch vlastných metodických príručkách. Celý tréningový proces je dôkladne pripravený, od odbornej prípravy trénera až po spracovanie výsledkov testovania detí, ktoré akadémiu navštevovali celý školský rok.

Metodika je vo všeobecnosti spôsob vyučovania, obsahuje súhrn pravidiel a postupov, ako viesť tréningové jednotky.  Správne vytvorená metodika je jedným z predpokladov úspešného tréningového procesu. O2 Športová akadémia Mateja Tótha má vytvorenú vlastnú unikátnu metodiku, ktorá sa opiera o tri piliere: športový tréning, vývojovú kineziológia a psychologickú prípravu. Prvá a druhá – základná metodická príručka pre trénerov obsahuje podrobný časovo-tematický plán, podľa ktorého tréner presne vie, čo má na každom tréningu robiť. V pláne sú zahrnuté všetky tri vyššie spomínané piliere.

Cieľom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha je neustále sa posúvať ďalej aj po odbornej stránke. Preto sme sa rozhodli pripraviť samostatné metodiky, ktoré sa podrobne venujú aplikácii kompenzačných cvičení v našich tréningoch a psychologickej príprave malých športovcov.“ Hovorí Mária Bedleková, riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.  

Príprava metodík trvala rok. Každá metodika, ktorú akadémia vydala prešla odbornou korektúrou. V poradí tretia metodika Aplikácia kompenzačných cvičení v športovom tréningu detí bola pripravená v spolupráci s Katedrou fyzioterapie na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Štvrtá metodika psychologickej prípravy v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha prešla korekciou na Katedre športovej edukológie a športovej humanistiky Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha v súčasnosti trénuje podľa dvoch metodických príručiek, rozdelených podľa vekovej kategórie detí navštevujúcich akadémiu:  jedna je určená na tréning detí v materských školách a druhá na tréning detí v základných školách. Od septembra 2020 tréneri akadémie dostanú do rúk dve nové metodiky: Aplikácia kompenzačných cvičení v športovom tréningu detí a Psychologická príprava v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha.