PRINÁŠAME 3. HODINU TELESNEJ VÝCHOVY

img

Prihlasovanie do projektu uzavreté. Ďakujeme za obrovský záujem, naše kapacity sú naplnené až po samý okraj :-) O2 Športová akadémie Mateja Tótha prichádza s projektom 3. hodiny telesnej výchovy. Až 8 základných škôl vďaka podpore Únie miest Slovenska, podpore spoločnosti Veolia a Nadácie Slovenskej sporiteľne, získajú v školskom roku 2021/2022 jednu hodinu telesnej navyše. Školy, ktoré majú záujem o projekt sa môžu prihlásiť do pondelka 6. septembra 2021. Už teraz je záujem o projekt veľký a Akadémia sa pri schvaľovaní účastí škôl v projekte zameriava na regionálnu rozmanitosť. 

Dajme deťom šancu na pohyb v školách.

Školy sú ideálnym miestom na pohyb. Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižším počtom hodín telesnej výchovy. Na Slovensku sa počet hodín telesnej v roku 1997 znížil z 3 na 2 hodiny a odvtedy školstvo síce prechádza reformami, ale počet hodín telesnej zostáva nezmenený.
V Európskych krajinách vládne trend posilňovania pozície hodín telesnej výchovy, ktorý je pandémiou ešte zrýchlený a zosilnený.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha s podporou Únie miest Slovenska, spoločnosti Veolia a Nadácie Slovenskej sporiteľne prináša projekt, ktorého cieľom je priniesť do škôl viac pohybu. Záujem o projekt ukazuje, že  školy viac pohybu na svojej pôde vítajú. 

Ako funguje 3. hodina telesnej

Zavádzanie 3. hodiny telesnej je nenásilné, administratívne jednoduché pre školu aj učiteľa. Škola si môže vybrať dva spôsoby:
 1. tretia hodina telesnej v rámci vyučovania ak to situácia a rozvrh dovoľuje
2. tretia hodina telesnej ako popoludňajšia záujmová činnosť
Všetky administratívne záležitosti týkajúce sa implementácie projektu v škole v maximálnej možnej miere zabezpečí Akadémia. Zavádzanie 3. hodiny telesnej je nenásilné, administratívne jednoduché pre školu aj učiteľa. Škola si môže vybrať dva spôsoby implementácie projektu: vr rámci rozvrhu hodín pre konkrétnu triedu, alebo ako mimoškolskú aktivitu. 
Škola sa rozhodne, ktorý spôsob je pre ňu vhodnejší (v rámci vyučovania, alebo mimo neho) a poskytne kontakt na pedagóga, ktorý bude 3. hodinu telesnej v danej triede viesť. Akadémia následne učiteľa kontaktuje, dohodne si s ním odborné školenie, dodá mu všetky potrebné metodické materiály, vrátane časovo - tematického plánu a uzavrie pracovno - právny vzťah. Učiteľ, ktorý sa rozhodne viesť 3. hodinu telesnej
dostane 12€/ hodinu od Akadémie (učiteľa vyškolí a zaplatí Akadémia, škola nemá s projektom žiadne finančné náklady). 

Čo získa škola zapojením sa do projektu

  • Škola získa metodický materiál, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu. Vzdelávanie učiteľa, ktorý bude viesť 3. hodinu telesnej.
  • Učiteľ, ktorý bude viesť 3. hodinu telesnej bude v pracovno-právnom vzťahu s Akadémiu, ktorá mu poskytne za odvedenú prácu finančné ohodnotenie.
  • Škola zapojená do projektu získa športovú sadu pomôcok, ktorá sa stáva materiálno-technickým vybavením školy.
  • Na základe tohto pilotného projektu v jednej triede, môže škola aplikovať3. hodinu telesnej aj do ostatných tried.
  • Deti zapojené do projektu získavajú tričko a certifikát o absolvovaní. Návšteva Mateja Tótha na škole spojená s besedou ak to pandemická situácia dovolí.
  • Prihlasovanie škôl do projektu sa uzatvára v pondelok 6.9. 2021 do 12:00 hod. alebo po naplnení kapacity.

Čo získajú zapojením sa do projektu deti?

Deti získajú viac kvalitného pohybu. Po ťažkom období dištančného vzdelávania je takáto iniciatíva vítaná. Okrem toho získa každé dieťa tričko z Akadémie, uvítací balíček s rozvrhom hodín, malou sladkosťou a ďalšími pozornosťami. Školu čaká aj návšteva Mateja Tótha, ak to pandemická situácia dovolí. Každé dieťa získa certifikát o absolvovaní 3. hodiny telesnej.

Prihláste aj svoju školu na info@akademiamatejatotha.sk