Prvé testovanie v školskom roku 2018/2019

img

V týchto dňoch sú tréningy v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha trochu odlišné. Viac ako 1 800 detí na celom Slovensku sa snaží podať čo najlepší výkon na prvom testovaní v školskom roku 2018/2019.

Diagnostika športovej výkonnosti je dôležitou súčasťou tréningového procesu. Platí to aj v prípade O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Prečo je testovanie dôležité?

Náš tréningový program je určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku, teda pre deti vo veku od 4 do 11 rokov.

U detí vo veku 7 až 11 rokov sú intenzívne zmeny organizmu v oblasti rastu a vývoja. Toto obdobie je veľmi dôležité z pohľadu fyzického vývoja dieťaťa a veľmi citlivo reaguje na zmeny prostredia, ktoré ho môžu ovplyvňovať pozitívne aj negatívne. Typicky negatívnym vplyvom je, keď prváčik príde do školy, kde sa zrazu jeho pohybové zvyklosti zmenia tak, že väčšinu času v škole sedí v lavici. Týmto pohybovým stereotypom trpí pohybový aparát dieťaťa, predovšetkým chrbtica. Preto je dôležité dať dieťaťu možnosť navštevovať športové záujmové krúžky, kde sa jeho dopoludňajšie sedenie v škole kompenzuje s popoludňajším pohybom.

Práve v tomto vekovom období je možné najvýraznejšie ovplyvniť všestranný rozvoj dieťaťa v oblasti telesného, pohybového a psychického zdokonaľovania. Pri tréningu  rastie športová výkonnosť dieťaťa. Táto  športová výkonnosť je výsledkom adaptácie organizmu dieťaťa na systematické zaťažovanie v tréningu. Môžeme to prirovnať k učeniu sa.  Keď sa učíme báseň naspamäť, tak si ju opakujeme, cvičíme mozog. Keď si báseň budeme opakovať v pravidelných intervaloch a často, tak sa ju naučíme. Rovnako to platí aj s fyzickým cvičením. Ak bude dieťa trénovať správne a pravidelne, tak sa naučí tieto pohybové vzory. Rast športovej výkonnosti dieťaťa je v podstate výsledkom adaptácie jeho organizmu na systematické zaťaženie v tréningu. 

Adaptácia je schopnosť organizmu reagovať na podnety z vonkajšieho prostredia. Podnetom je bežné tréningové zaťaženie - cvičenia, pohybové úlohy a hry. Každý podnet vyvolá v organizme množstvo reakcií, ktoré ovplyvnia stálosť vnútorného prostredia organizmu. Po jeho narušení má organizmus tendenciu vracať sa k pôvodným hodnotám. Ak sa vnútorné prostredie organizmu narúša podobnými podnetmi dostatočne dlho a často, organizmus sa týmto podnetom prispôsobí. Je to spôsobené celou radou zmien v organizme, ktoré umožňujú lepšiu reakciu organizmu na zaťaženie. V praxi to znamená, že aj náročný pohyb sa pri cielenom a riadenom tréningu postupne stáva jednoduchým.  U detí vyvolá v podstate akékoľvek zaťaženie adaptačnú odozvu. To znamená, že proces adaptácie u detí prebieha veľmi rýchlo. Zaťaženie však musí byť primerané  a športový tréning musí byť nastavený optimálne z hľadiska vyvolania potrebných zmien v organizme.

V motorickom vývoji dieťaťa existujú obdobia, keď sa určitý ukazovateľ vyvíja progresívnejšie. Obdobie významnej akcelerácie určitej pohybovej  schopnosti považujeme za senzitívne obdobie, ktoré je vhodné na efektívny rozvoj príslušnej pohybovej schopnosti. Senzitívne obdobia sa vyznačujú tým, že organizmus v tomto období citlivejšie reaguje na určité vonkajšie vplyvy a odpovedá na ne výraznejšími vývinovými zmenami ako v iných obdobiach.

Tréningový program v našej Akadémii je nastavený tak, aby sa cielene rozvíjali schopnosti, ktoré je potrebné rozvíjať práve v mladšom školskom veku (1. - 4. ročník ZŠ). Preto je aj batéria testov zhotovená tak, aby bolo možné si overiť rast výkonnosti detí v pohybových schopnostiach, ktoré je potrebné rozvíjať práve v tejto vekovej kategórii. V testovaní sledujeme nárast športovej výkonnosti  dieťaťa a tieto hodnoty športových výkonov potom porovnávame s celoslovenskými štandardmi.

Testovanie má  však aj iný účel. V Akadémii sa deti nezúčastňujú pravidelných súťaží, na to máme na Slovensku športové zväzy. Tam sa neskôr dieťa môže  zapojiť do súťaží v konkrétnej športovej špecializácii – či už si vyberie hokej, futbal alebo tenis. V Akadémii deti motivujeme práve výsledkami z testov. Dieťa sa neporovnáva s inými deťmi ako to je v súťaži, ale sa porovnáva samé so sebou. Tréner dieťaťu vysvetlí ako sa zlepšilo oproti vstupnému testovaniu, prípadne minulému školskému roku. Neporovnáva dieťa s inými deťmi a tak u testovaného dieťaťa nevznikajú negatívne pocity, že nie je dosť dobré.

Testovanie  je spätnou väzbou kvality práce trénera s deťmi. Ak sa tréner pravidelne venuje na tréningoch vývojovým polohám, výsledky testovania v disciplíne „medveď“ budú nadpriemerné, v porovnaní s inými športovými krúžkami, kde sa prvky vývojovej kineziológie neaplikujú do tréningového procesu.

U nás v Akadémii prebieha testovanie trikrát do roka. Všetky výsledky sú zaznamenané v systéme tzv. elektronickej žiackej knižky Akadémie, do ktorej získa prístup rodič každého dieťaťa, ktoré je členom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Vývojová kineziológia ako súčasť diagnostiky

Keďže súčasťou tréningového procesu akadémie je vývojová kineziológia, do diagnostiky sme zaradili test stabilizácie, pri ktorom deti musia zotrvať v konkrétnej vývojovej polohe. Testom sledujeme ovládanie svalového aparátu dieťaťa a z časti nám tento test poukáže aj na možné vývojové chyby dieťaťa.

V období nástupu dieťaťa do školských lavíc sa mení výrazne jeho pohybová aktivita. Dieťa viac sedí – stráca sa aktivita svalov dolných končatín. Dieťa využíva viac oporu o horné končatiny a dostáva trup často do polôh, ktoré neprirodzene upevňuje dlhodobým stereotypným sedením, dochádza k preťažovaniu a zároveň oslabovaniu svalstva trupu. Svaly sa môžu skracovať a oslabovať natoľko, že sa mení postavenie a držanie tela.

V našej metodike využívame špeciálny prístup k pohybu detí pomocou vývojovej kineziológie, ktorou sa snažíme odstraňovať tieto nefyziologické pohybové stereotypy.

Využívame rad polôh a cvičení, ktorých účinok potom testujeme vývojovou polohou „medveď“. Je to poloha, ktorá vytvára nároky na kvalitné zapojenie všetkých štyroch končatín a trupového svalstva. Pri správnom prevedení dochádza k prirodzenej stabilizačnej funkcii bránice. Pri testoch tejto polohy je vytvorený bodovací systém jednotlivých častí tela. Na základe bodovania  môžeme definovať, do akej miery sa jedinec posunul nielen k svalovej rovnováhe, ale aj správnej stabilizačnej funkcii bránice, ktorá tvorí základ akéhokoľvek zdravého pohybu.

Autor: Michal Tóth, športový riaditeľ a spoluautor Metodiky športového tréningu detí

Foto: Základná škola s materskou školou Lemešany