Ak to myslí úprimne učiteľ, chrániť prírodu budú úprimne aj deti

img

Environmentálne povedomie občanov je na Slovensku nedostatočné a nevedie k zmene správania a nastavenia hodnôt v zmysle udržateľného rozvoja. Citujeme zo Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030. So vzdelávaním je nutné začať už vo veľmi skorom veku, konštatuje sa tiež v stratégii. Ako to funguje v praxi?

Deti sa učia najmä rešpektovať svet okolo seba

Environmentálna výchova sa ako samostatný predmet učí len na 4 percentách škôl. Malo by to byť inak? „Výhodou samostatného predmetu je, že môžeme učiť v súvislostiach, čo umožňuje ísť oveľa viac do hĺbky, prepojiť príčiny s dôsledkami a so správaním každého z nás. Environmentálne vzdelávanie nie je iba o informáciách, či vedomostiach, ale zahŕňa v sebe aj veľmi dôležitú hodnotovú výchovu,“ myslí si Jana Menkynová, lektorka environmentálnej výchovy Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Táto organizácia už viac ako 25 rokov realizuje environmentálnu výchovu v materských a základných školách a v tejto oblasti aj vzdeláva pedagógov. A pokračuje: „Ak sa totiž učí na jednotlivých predmetoch, je to dôležité, neostáva čas ísť v téme do hĺbky a prejsť od vymenovania problémov ku konkrétnym riešeniam. Súčasťou formovania postoja detí k životnému prostrediu je aj prevzatie zodpovednosti za svoje rozhodnutia a aktivity. Stojí a padá to na dôslednosti pedagógov“.

Daphne supluje, čo sa v škole nestíha. „Robíme vzdelávacie projekty, exkurzie, programy napr. aj v novootvorenom Infocentre na Kamzíku.“ Prinášajú témy ako jedlé rastliny, opeľovače a hmyz, les, pramene a studničky, „mŕtve“ drevo a huby, či pod opadaným lístím. „Našou snahou je, aby deti objavovali svet v súvislostiach, podobne ako vedci – bádateľským spôsobom, aj keď so zjednodušenou metodikou. Pokus, pozorovanie, stanovenie hypotézy, jej potvrdenie alebo vyvrátenie a, samozrejme, prepojenie s denným životom a konkrétnymi návrhmi na riešenie problému,“ vysvetľuje Jana Menkynová.

Aká je reakcia detí? „Sú vďačné, že môžu byť vonku, ale na druhej strane vidieť, že sa mnohé v prírode nevedia správať. A tak ich vedieme k rešpektu ku všetkému vôkol nich.“

Uvedomujú si, zvlášť tie staršie deti, čo sa deje s našou planétou? „Staršie deti dnes majú neobmedzený prístup k informáciám a veľmi dobre vedia, že ich budúcnosť môže byť ohrozená práve environmentálnymi problémami. Niektoré sú aktívne a hľadajú riešenia. Stretávame sa však aj s tým, že mladí ľudia podliehajú tzv. environmentálnej alebo klimatickej úzkosti a sú presvedčení, že situácia už sa nedá zvrátiť.  Dôležité je, aby videli možnosti, aby vnímali, že aj malé kroky majú zmysel. Často nadchnú nielen rovesníkov, ale aj svojich rodičov. A aj tu je dôležitý príklad pedagóga, či dokáže strhnúť deti. Výborne to funguje u tých najmenších. Sú najviac formovateľní získať úctu a rešpekt k prostrediu okolo seba a veciam, ktoré ich obklopujú. Ak vidia, že to učiteľ myslí úprimne, budú to úprimne brať aj oni.“

 

Včely, separácia odpadu aj zber malých elektrospotrebičov

GAMČA je neformálny názov osemročného gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave. Ako funguje environmentálna výchova tam? „Máme ju v rámci tematických plánov ako prierezovú tému v rôznych predmetoch, najmä v chémii, biológii, fyzike a geografii – vo všetkých triedach, kde sa predmet učí,“ hovorí profesorka biológie Miroslava Nitonová. „Organizujeme ju aj vo forme malých projektov. Mali sme krúžok včelárov a včely priamo v areáli školy. Včelár sa venoval deťom, spolu sa starali o včely, úle a vyrábali med. Po odchode vyučujúceho síce krúžok zanikol, no včely ostali.“

Na škole funguje separovaný zber batérií, ale aj malých elektrospotrebičov. „Žiaci môžu z domu doniesť akékoľvek nepotrebné malé spotrebiče. Separujeme odpad – v triedach aj na chodbách sú koše na plast, papier a komunálny odpad. Po veľkých projektoch triedime kartóny, z ktorých žiaci vyrábali rôzne modely. V rámci projektu Šetri elektrinou si žiaci pripravujú prezentácie a na triednických hodinách svoje postrehy a návrhy preberajú so spolužiakmi,“ dodáva Nitonová.

Pravda o klíme

Nádej, že mladá generácia bude mať k ohrozenej planéte lepší vzťah ako generácie pred nimi, tu teda je. Prispieť k zlepšovaniu environmentálneho povedomia má za cieľ aj relácia Pravda o klíme. Venuje sa viacerým ekologickým témam, zmene klímy, vesmírnemu odpadu, odpadu na zemi a jeho separovaniu, ekologickej móde aj kozmetike, lesom, pôde, ekosystémom a biodiverzite, alternatívnym zdrojom energie.

Pripravuje ju O2 Športová akadémia Mateja Tótha spolu s TV Pravda, partnerom relácie je spoločnosť Veolia na Slovensku.

Jednotlivé epizódy nájdete na www.pravda.sk/pravdaoklime.

Veolia spolu s Akadémiou vlani vydala aj publikáciu Hravá mini knižka, ktorá slúži ako pracovný zošit s environmentálnou témou pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

https://www.pravda.sk/trendove-temy/pravda-o-klime/