Testovanie detí – pozrime sa na to inak!

img

Novinka v testovaní prvákov vyvoláva vo verejnosti rôzne ohlasy. Častou kritikou je, že je príliš skoro nato, aby sa dal vybrať talent pre konkrétny šport. Pre úplnosť však treba dodať, že sa nejedná o konkrétny šport, ale skôr o športový smer. V prvom rade sa však jedná o negatívny výber, to znamená vyradiť dieťa, ak sa na niečo nehodí. Aj na túto tému sme pripravili rozhovor s Michalom Tóthom- športovým riaditeľom Akadémie Mateja Tótha

Aký je Tvoj názor na testovanie detí?
Diagnostika akejkoľvek, nielen športovej výkonnosti je dôležitou súčasťou každého procesu. Hlavným cieľom nášho tréningového programu je všeobecný pohybový rozvoj detí, to znamená cielený rozvoj ich pohybových schopností, nielen tých nadaných alebo šikovnejších.
Dá sa v skratke predstaviť program, ciele a zameranie Športovej akadémie?
Naša metodika a tréningový program sú založené na troch hlavných pilieroch: športový tréning detí, vývojová kineziológia a detská psychológia ( mentálny tréning detí). Všetky tri pojmy sú dôležitou súčasťou hlavného cieľa nášho tréningového programu pri rešpektovaní špecifických zákonitosti a zásad vývoja dieťaťa.
Je práve veková kategória detí 5-12 rokov vhodná pre tento program?
Rešpektovanie vekových zákonitosti vývoja sa odráža hlavne v znalostiach senzitívnych období. Existuje teda optimálne vekové obdobie pre rozvoj, fixáciu a najväčší prírastok danej pohybovej schopnosti. Tréningový program v našej akadémii je nastavený tak, aby sa cielene rozvíjali schopnosti, ktoré je potrebné rozvíjať práve v mladšom školskom veku (1 -4 ročník ZŠ).
A čo toľkokrát spomínané testovanie ?
Batéria testov je zhotovená tak, aby bolo možné si overiť rast výkonnosti detí v pohybových schopnostiach, ktoré je nutné rozvíjať v tejto vekovej kategórii. Pomocou diagnostiky trénovanosti budeme sledovať individuálny rast dieťaťa osobitne a taktiež budeme porovnávať hodnoty výkonov v jednotlivých testoch s celoslovenskými štandardami.
Súčasťou programu je aj vývojová kineziológia, čo je jedným z dôležitých prvkov programu Športovej akadémie. Dá sa reálne vyhodnocovať aj táto oblasť?
Vývojová kineziológia je dôležitou súčasťou nášho programu a vo fáze testovania bude súčasťou diagnostiky test stabilizácie, pri ktorom deti musia zotrvať v konkrétnej vývojovej polohe. Testom sledujeme ovládanie svalového aparátu dieťaťa, dokáže nám poukázať na možné vývojové chyby dieťaťa.
A čo psychodiagnostika? Pre športovca budúcnosti bude podľa predpokladov jednou z rozhodujúcich oblastí „hlava“.
Nehovorme len o špičkových športovcoch, opakujem program je nastavený pre všetky deti a dôležitou súčasťou je aj mentálny tréning detí a ich príprava.
Tréner na základe psychodiagnostiky dieťaťa, vie nájsť tú najlepšiu motiváciu jednak pre introvertné dieťa ako aj pre extroverta. Diagnostika odhalí aktuálny stav dieťaťa a zároveň ponúkne odporúčania pre trénerov na zlepšenie slabých stránok detí. Je potrebné prihliadať na povahové vlastnosti dieťaťa, ktoré zistíme testovaním. Sú totiž podmieňujúce pre športový výkon.
Napr.:
• Silné a slabé stránky dieťaťa
• Sebavedomie a samostatnosť
• Dispozície k správaniu sa počas hry – tréningu
• Riešenie situácií pod tlakom (napr. aj precitlivelosť, extrémna plačlivosť)
• Celkové správanie sa dieťaťa (kolektívne/ individuálne)
• Motivátory dieťaťa, stresory, brzdy
• Komunikačné predpoklady (individuálne, kolektívne)
Na základe všetkých týchto oblastí zistíme tie najdôležitejšie osobnostné predpoklady, ktoré sú potrebné k tomu, aby tréneri vedeli individuálne pristupovať ku svojim zverencom.
Ďakujem za rozhovor.