VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

img

Aj keď Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. nemá povinnosť zverejňovať výročné správy, rozhodli sme výročnú správu vytvoriť a zverejniť. Tento krok je jedným z mohých aktivít, ktorými zabezpečujeme transparentnosť organizácie. 

V tejto výročnej správe Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. za školský rok 2021/2022 nájdete:

 • Údaje o občianskom združení 
 • Profil občianskeho združenia 
 • Predmet činnosti 
 • Cieľová skupina 
 • Ľudské zdroje 
 • Základné piliere 
 • Naše aktivity
 • Grant „Stačí sa trochu viac hýbať“ 
 • Digitalizácia v školstve je budúcnosť 
 • Viac pohybu pre školákov 
 • Moduly 
 • Pravda o klíme 
 • Akadémia a finančná gramotnosť
 • Spolupráca s MO SR
 • Štatistiky 

Údaje o občianskom združení
Meno občianskeho združenia: Športová akadémia Mateja Tótha, o. z.
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo spoločnosti: Trnavská 3273/37, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Dátum založenia: 01. 03. 2011
Webové sídlo: www.akademiamatejatotha.sk
IČO: 42184827
DIČ: 2023248612
SK NACE: 93120
Registračné číslo: VVS/1-900/90-37201
Registrový úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vedenie
Vedúci predstavenstva a štatutár: Ing. Daniel Pastorek
Vedúci predstavenstva a štatutár: Mgr. Michal Tóth

Profil občianskeho združenia
Športová akadémia Mateja Tótha je občianske združenie, ktoré vytvára a rozvíja projekty s víziou športových a edukatívnych aktivít pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Hľadáme inovatívnym spôsobom nové možnosti v projektoch všeobecného športovania detí, digitalizácie procesov vo výučbe na školách, so zreteľom na telesnú výchovu. Metodici Športovej akadémie Mateja Tótha sa zamerali na spracovanie a vydanie štyroch dielov unikátnej metodiky pre deti predškolského a mladšieho školského veku s dôrazom na športový tréning detí, vývojovú kineziológiu a mentálny tréning.
Športová akadémia Mateja Tótha získala na 20. ročníku súťaže ITAPA o najlepší projekt v oblasti digitalizácie spoločnosti, ocenenie v kategórii „Najinovatívnejší projekt“. Ocenenie tiež prijala od redakcie Techpedia v kategórii Top inovácie „Za inšpiratívny technologický prístup k dištančnej multimediálnej výučbe“.

Predmet činnosti

 • organizovanie, riadenie a propagovanie telovýchovného a športového procesu a v súlade s touto činnosťou, usilovanie sa o sprístupnenie rôznych
  foriem telesnej a športovej výchovy, predovšetkým detí, mládeže, ďalším záujemcom z radov verejnosti a taktiež telesne postihnutých občanov,
 • podieľanie sa na rozvoji športu na Slovensku, ochrany a obhajoby záujmov všetkých subjektov združených v občianskom združení,
 • organizovanie a riadenie športových súťaží a súťaží vychádzajúcich z Metodiky športového tréningu detí,
 • podieľanie organizačných, ekonomických, materiálnych podmienok a služieb, potrebných k napĺňaniu poslania občianskeho združenia,
 • spolupráca so zainteresovanými štátnymi, spoločenskými a inými záujmovými organizáciami a združeniami v SR,
 • získavanie a po vzájomnej dohode rozdelenie finančných prostriedkov pre združené subjekty,
 • zabezpečovanie dodržiavania pravidiel a poriadkov príslušných športových organizácií na športových súťažiach na území SR organizovaných občianskym združením a subjektami v občianskom združení združených,
 • spolupráca s príslušnými inštitúciami a inými, aj nešportovými subjektmi, pri zabezpečovaní úloh v boji proti detskej obezite,
 • poskytovanie všestrannej pomoci a podpory postihnutým s neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému, členom ich rodín a podporovanie zlepšenia kvality ich života,
 • poskytovanie rodičom a ich deťom možnosť rozvoja všestranných pohybových schopností v podobe pravidelnej športovej aktivity počas celého školského roka, vyhľadávanie potencionálnych detských talentov s cieľom ďalšieho rozvoja ich talentu, s čím súvisí spolupráca so všetkými športovými zväzmi, federáciami, združeniami a príslušnými ministerstvami,
 • poskytovanie všestrannej pomoci najmä prostredníctvom osvetovej činnosti a poradenstva v oblasti zdravej životosprávy,
 • komunikácia s organizáciami a štátnymi orgánmi, ktorých činnosť súvisí alebo ovplyvňuje život a možnosť realizácie sa športových talentov a snaha presadiť zmeny a opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia ich životnú a sociálnu situáciu,
 • realizácia aktivity smerujúcej k získavaniu finančných prostriedkov, ktoré budú následne použité najmä na zlepšenie či uľahčenie životnej a sociálnej situácie športových talentov,
 • poskytovanie celodennej starostlivosti o deti predškolského veku a organizovanie voľného času detí, mládeže, rodičov aj seniorov,
 • organizovanie vzdelávacích kurzov a krúžkov pre deti, mládež, dospelých aj seniorov,
 • zabezpečovanie podujatí zameraných na vzdelávanie a prevenciu deti a mládeže, spolupráca s príslušnými inštitúciami.

Cieľová skupina

Športová akadémia Mateja Tótha poskytuje zmysluplné a kvalitné využívanie voľného času deťom predškolského a mladšieho školského veku. Organizácia pôsobí celoslovensky, rozmiestnenie jednotlivých tréningových skupín je rovnomerné. Pôsobíme prevažne pri materských a základných školách. Cieľom výberu lokality je využívanie existujúcej športovej infraštruktúry a zázemie, ktoré školy majú, ale aj uľahčenie dostupnosti služieb pre všetky cieľové skupiny – tzv. „nízkoprahovosť“ služby. Rodičia nemusia deti premiestňovať do inej lokality, ale lektor, tréner, alebo učiteľ si dieťa prevezme priamo v škole a venuje sa mu počas tréningu. Po absolvovaní tréningu ho odprevadí naspäť do prostredia školy. Akadémia pôsobí v každom kraji na rôzne veľkých školách od neplnoorganizovaných, ktoré často nemajú kvalitné mimoškolské aktivity, až po plneorganizované školy, školy s vyučovacím jazykom maďarským, špeciálne školy, školy s deťmi z marginalizovaných skupín, školy v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti, školy s množstvom detí z neúplných rodín a podobne. Viac ako 2/3 členov Akadémie získavajú pravidelne naše mimoškolské aktivity bezplatne. Akadémia poskytuje starostlivosť aj deťom z rodín ohrozených chudobou, z neúplných rodín, z marginalizovaných skupín, zdravotne znevýhodnených a špeciálnu starostlivosť deťom do 14 rokov, ktoré prišli na Slovensko kvôli vojenskému konfl iktu na Ukrajine.
Pravidelne pracujeme s učiteľmi, trénermi a vychovávateľmi, ktorých vďaka sérii odborných školení pripravujeme na prácu s týmito cieľovými
skupinami.

Ľudské zdroje

Jednou zo zodpovedností združenia je zabezpečiť nadštandardné pracovné prostredie, možnosti odborného rozvoja a kariérneho rastu pre všetkých zamestnancov a trénerov. Naším cieľom je vytvoriť synergický efekt, z ktorého budú benefitovať predovšetkým cvičiace deti. Chceme, aby naši zamestnanci a tréneri naplno využívali svoj odborný potenciál. Jednou z úloh manažmentu v druhej polovici roka 2021 a prvej polovici 2022 bolo pozorne sledovať vyvíjajúcu sa situáciu okolo vplyvu pandémie Covid-19 na športovú činnosť Akadémie. Na zabezpečenie ochrany zdravia sme prijali širokú škálu preventívnych opatrení. V oblasti riadenia ľudských zdrojov sa realizované aktivity niesli v znamení integrácie režimu home-office a vzájomnej komunikácie riešenej online formou. Vzdelávanie a rozvoj trénerov sú každoročne plánovanou a vyhodnocovanou aktivitou, ktorá má v personálnej politike Akadémie svoje pevné miesto. Dôležitou charakteristikou ľudských zdrojov je adekvátna starostlivosť o trénerov. Vzdelávali sa a rozvíjali svoje odborné kompetencie na pravidelných niekoľkodňových školeniach, ktoré viedli naši odborní pracovníci v oblasti športu (Doc. Anton Lednický a Mgr. Michal Tóth), fyzioterapie (Denis Freudenfeld fyzioterapeut olympijských víťazov Mateja Tótha a Anastasiye Kuzminovej) a detskej psychológie (Mgr. Andrea Antalová). Školenia aktívne dopĺňali riaditeľka Akadémie Mgr. Mária Bedleková a Mgr. Matej Tóth. Športová akadémia Mateja Tótha financuje väčšinu svojich športových aktivít zo súkromných zdrojov. Prezentujeme naše aktivity aj štátnym inštitúciám, ani v tomto školskom roku však nebolo na činnosť Akadémie pridelené žiadne systémové financovanie z verejných zdrojov.

Základné piliere
I. pilier
Športová príprava detí
Cieľom prvého piliera Akadémie je vytvárať u detí predpoklady pre neskorší aktívny športový tréning a výkon. Proces športovej prípravy rešpektuje špecifické zákonitosti vývoja dieťaťa. To znamená, že tréning v Akadémii je cielený na rozvoj tých pohybových schopností detí, ktoré sa najefektívnejšie rozvíjajú práve v detskom veku. Ich neskorší rozvoj je už značne obmedzený a znižuje sa tak aj šanca na dosiahnutie športového majstrovstva u dieťaťa, kde tento proces nie je od malička správne nastavený a realizovaný.
II. pilier
Vývojová kineziológia
Cvičenia vývojovej kineziológie, ktoré sú súčasťou metodiky Akadémie, pomáhajú kompenzovať nesprávne pohybové vzory, ktoré vznikajú nesprávnym držaním tela, dlhodobým sedením alebo nedostatkom pohybu. Pohyb dieťaťa s využitím týchto cvičení je jednoduchší, efektívnejší a správny. Ak sa pristupuje k tomuto procesu zodpovedne, môžeme počítať s tým, že to deťom pomôže nielen všeobecne v zdravom napredovaní, ale aj v ich ďalšej športovej kariére. Odborným garantom a zostavovateľom cvičení je fyzioterapeut dvoch olympijských víťazov.
III. pilier
Psychologická príprava
Tretí pilier Akadémie je zameraný na rozvoj duševného potenciálu dieťaťa. Psychologická príprava pomáha zlepšovať koncentráciu, rozvíjať kooperáciu, vzájomnú súdržnosť a férovosť, ktorá je potrebná nielen pri výhrach, ale aj pri prehrách. Všetky tieto atribúty sú potrebné pre šport, ako aj pre kvalitný osobný život. Unikátnosť tréningového procesu Športovej akadémie Mateja Tótha spočíva vo vzájomnom prepojení všetkých troch pilierov. V praxi deti absolvujú zábavné cvičenia, hry a súťaže. Takýto spôsob tréningov je pre nich príťažlivý a tréningy v Akadémii navštevujú s nadšením. Svedčí o tom aj fakt, že v školskom roku 2018/2019 dokončilo v Akadémii celý školský rok až 99,6 % detí.

Naše aktivity


Grant
„Stačí sa trochu viac hýbať“
V roku 2021 Športová akadémia Mateja Tótha vyhlásila už štvrtý ročník súťaže, ktorú pozná väčšina základných škôl na Slovensku. Každý rok nesie súťaž iné posolstvo pre deti, ktoré im má pomôcť rozhýbať sa zábavnou formou. Slogan grantu bol veľmi jednoduchý „Stačí sa trochu viac hýbať“. V čase od 4. októbra do 19. decembra 2021 sa do súťaže zapojilo 445 základných škôl. Počet odoslaných hlasov sa zastavil na úctyhodnom čísle 494 943. Okrem toho, že školy súťažili o 32 tréningových skupín Akadémie, mohli vyhrať aj špičkovú technológiu Cisco Webex Board, ktorá umožní štyrom víťazným školám vyučovať telesnú výchovu modernou formou – dištančnou, ako aj hybridnou. Za posledné štyri roky sa do súťaže o Granty Akadémie zapojilo 1288 materských a základných škôl, ktoré spolu poslali 1 326 338 hlasov.

Graf 1.png (17 KB)     Graf 2.png (17 KB)

Digitalizácia v školstve je budúcnosť
Pandémia koronavírusu spôsobila, že digitálne technológie v školstve sa začali používať doposiaľ v najväčšom rozsahu. Podľa Akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 až 2027, 95 % zainteresovaných je toho názoru, že kríza Covid-19 predstavuje prelom vo využívaní technológií vo vzdelávaní. Vyučovanie na školách prakticky dva roky prebiehalo online. Manažment Akadémie sa rozhodol okamžite reagovať na vzniknutú situáciu. V spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems Slovakia sme vypracovali projekt digitalizácie vyučovacieho procesu predmetu Telesná a pohybová výchova, aj napriek tomu, že práve digitalizácia telesnej
je z pohľadu metodiky a jej realizácie najzložitejšia. Zamerali sme sa na využitie zariadení, ktoré poskytujú aj na diaľku kvalitný vizuálny a hlasový kontakt medzi učiteľom a žiakmi. Tieto kritéria, nielen po stránke HW, ale aj SW, spĺňalo zariadenie Webex Board. Niekoľkomesačná spolupráca, množstvo pracovných stretnutí a porád, medzi našou Akadémiou a Cisco Systems Slovakia, prinieslo očakávané ovocie. Vznikol projekt digitalizácie telesnej a stali sme sa priekopníkmi v inovatívnom prístupe k športovaniu detí. Ocenenie na 20. ročníku ITAPA v kategórii Najinovatívnejší projekt bol potvrdením úspešnosti nastúpenej cesty v oblasti digitalizácie školstva. Po úspešnom zvládnutí projektu sme prešli do fázy realizácie vybudovania prvej digitálnej hybridnej učebne na Slovensku. Na Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom sme zrealizovali prvú hybridnú digitálnu učebňu na Slovensku, ktorá pomôže deťom naďalej kvalitne športovať, bez ohľadu na priestor, kde sa nachádzajú. Digitálna hybridná učebňa vďaka spomínanej technológii už teraz umožňuje plnohodnotné vyučovanie telesnej, ale aj ostatných predmetov hybridnou, ako aj dištančnou formou. Na projekt v Partizánskom sme nadviazali, v rámci súťaže o granty, darovaním zariadení Cisco Webex Board štyrom víťazným základným školám, ktoré od septembra 2022 budú digitálne hybridnou formou vyučovať nielen telesnú výchovu, ale aj iné predmety.

Viac pohybu pre školákov
3. hodina telesnej výchovy funguje na viacerých školách

Športová akadémia Mateja Tótha sa rozhodla prísť v roku 2021 s projektom, ktorý rieši problém nedostatočného počtu hodín telesnej výchovy
na základných školách. V spolupráci s Úniou miest Slovenska, finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne a spoločnosťou Veolia predstavili projekt 3. hodiny telesnej výchovy. Ambiciózny projekt má snahu zvýšiť týždenný program hodín športovania v školách. Projekt prebiehal, zatiaľ, na 8 základných školách. V Kráľovskom Chlmci, Širokom, v troch školách v Prešove, Veľkom Šariši, Partizánskom a v Trnave. Oslovené školy mali počas prvého roka projektu na výber z dvoch alternatív:
– 3. hodina telesnej výchovy v rámci vyučovacieho rozvrhu,
– 3. hodina telesnej výchovy ako vyučovacia záujmová činnosť.
Škola sa rozhodla, ktorý spôsob je pre ňu vhodnejší a poskytla vybraného pedagóga. Akadémia s ním dohodla odborné školenie, dodala mu potrebné metodické materiály, vrátane časovo-tematického plánu a uzavrela s ním pracovno-právny vzťah.
Akadémia počas roka poskytovala školám pomoc vo viacerých oblastiach:

 • Škola získala metodický materiál, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu. Vzdelávanie učiteľa, ktorý viedol 3. hodinu telesnej.
 • Učiteľ, ktorý viedol 3. hodinu telesnej je v pracovno-právnom vzťahu s Akadémiou, ktorá mu poskytuje za odvedenú prácu finančné ohodnotenie.
 • Škola zapojená do projektu získala športovú sadu pomôcok, ktorá sa stala materiálno-technickým vybavením školy.
 • Na základe tohto pilotného projektu v jednej triede, môže škola aplikovať 3. hodinu telesnej aj do ostatných tried.
 • Deti zapojené do projektu získali certifikát o absolvovaní projektu. Veľký záujem o športovanie na školách nám ukazuje, že dobrovoľná a kvalitne pripravená 3. hodina telesnej je pre školy zaujímavá. Po obrovskom záujme v tomto pilotnom ročníku začneme pracovať na spustení projektu v ešte väčšom objeme.

Moduly
Pilotný projekt MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predstavilo v roku 2021 projekt Moduly. Do pilotného ročníka sa zapojilo desať organizácií, medzi nimi aj naša Športová akadémia Mateja Tótha. Projekt Moduly Akadémie prinášal počas trvania žiakom 2. až 4. ročníka modernú, zábavnú a hravú formu hodín telesnej a športovej výchovy. Viedli ju tréneri všeobecnej športovej prípravy detí, jej cieľom bolo rozvíjať pohybové schopnosti, zlepšovať zdravie, zabrániť nedostatku pohybovej aktivity. Tréningy vychádzali zo špeciálnej metodiky Akadémie, konkrétne z troch oblastí – športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Tréneri využívali naše športové náradie a náčinie, ale aj formy cvičenia, hier pre jednotlivca, dvojicu a skupinku bez pomôcok. Učitelia boli na vyučovaní prítomní a zodpovedali za bezpečnosť detí. Moduly boli inšpiráciou aj pre telocvikárov, ktorí skúsenosť a zaujímavé prvky z projektu môžu v budúcnosti preniesť aj do bežných hodín telesnej. Projekt Moduly prebiehal na školách do júna 2022. Prácu trénerov v rámci Modulov hodnotili veľmi pozitívne, splnili sme všetky požiadavky, ktoré nám boli zadané na začiatku projektu. Moduly majú presah aj mimo vyučovací proces. Žiakov aj rodičov môžu inšpirovať ako a kde zmysluplne tráviť voľný čas, na aký šport sa zamerať a kde ho navštevovať.

Deti všade na svete sú rovnaké
Діти всюди на світі однакові 

Športovú akadémiu Mateja Tótha hlboko zasiahla situácia na Ukrajine. Rozhodli sme sa pomôcť deťom z Ukrajiny v tom, čo vieme robiť najlepšie, v športovej príprave a športových hrách. Všetkým deťom z Ukrajiny, ktoré sa rozhodli navštevovať Akadémiu, na ktorejkoľvek z viac ako 120 materských a základných škôl, sme aktivitu poskytli bezplatne. Veríme, že aj vďaka pohybu a socializácii v novej krajine sme dokázali a dokazujeme deti zaujať, aby tak aspoň na chvíľu mohli zabudnúť na hrôzy, ktoré sa aj naďalej odohrávajú v ich rodnej krajine.

Pravda o klíme
Ekológia – dôležitá téma pre najmladšiu generáciu
Klimatické zmeny, téma, o ktorej v Športovej akadémii Mateja Tótha, okrem športovania, veľa rozmýšľame. Daná téma sa detí týka ešte
viac, ako dospelých. Túto skutočnosť si uvedomujeme aj v Akadémii, ktorú navštevujú tisícky detí. Ponuku na spoluprácu pri tvorbe relácie prijala redakcia denníka Pravda, ktorá sa dlhodobo venuje ekologickým témam a zmene klímy. Za takéto reportáže získala aj mnohé ocenenia. Partnerom projektu je aj spoločnosť Veolia, ktorá je úzko spojená s udržateľným využívaním prírodných zdrojov a dlhodobo podporuje biodiverzitu. Desať až pätnásťminútové videá a podcasty poukazujú na príklady klimatických zmien v každodennom živote a možnosti edukácie najmladšej generácie. Zamýšľajú sa aj nad tým, ako si deti začínajú uvedomovať, čo všetko nemusia mať a ušetria tým životné prostredie. Zámerom relácie je poukázať na klimatické zmeny v každodennom živote a podporiť prechod spoločnosti do bezuhlíkovej budúcnosti. Hosťami relácie boli zaujímavé osobnosti nielen slovenského, ale aj európskeho prostredia. Prvým hosťom bol slovenský olympijský víťaz a majster sveta v atletike Matej Tóth, nasledoval známy britský ochranár Nigel Marven. Ponuku prijali aj iné známe osobnosti: Peter Badík zo spoločnosti GreenWay, Róbert Dohál predseda poľnohospodárskeho družstva Krakovany, reportér Pravdy Andrej Barát, Peter Kurilla senior manažér pre Centrálne zásobovanie teplom spoločnosti Veolia Energia Slovensko, Andrej Gajdoš podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Adela Vinczeová, ako aj ľudia zo
samospráv Jozef Božik primátor Partizánskeho a Ján Hrčka starosta Petržalky. Viac ako 50 dielov moderuje Ľubomír Straka.

Akadémia a finančná gramotnosť u detí mladšieho školského veku.

Športová akadémia Mateja Tótha získala v roku 2021 finančný dar od Národnej banky Slovenska, ktorý využila na tvorbu edukačných materiálov
s cieľom pozdvihnúť povedomie o finančnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku. Športová akadémia je inštitúcia nielen športová, ale aj vzdelávacia. Množstvo projektov, ktoré realizujeme majú za úlohu rozvíjať komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa a to platí aj o všeobecnom prehľade. Finančná gramotnosť detí na Slovensku nie je zahrnutá v povinných učebných osnovách. Žiaci sa s ňou stretávajú len v rámci tzv. prierezových tém. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je úroveň finančnej gramotnosti detí na Slovensku pomerne nízka, obzvlášť v rodinách, ktoré sú ohrozené chudobou. Inštitúcie, akými sú Národná banka Slovenska a Športová akadémia Mateja Tótha sa preto snažia prostredníctvom edukačných materiálov zlepšiť chápanie detí ohľadom financií. Práve vďaka tomu, že Akadémia má široký záber a celonárodnú pôsobnosť na školách, sa rôzne zmysluplné projekty môžu dostať k deťom a byť užitočné. Deti z Akadémie dostali moderný pracovný zošit plný zábavných úloh, ktoré im pomáhajú pochopiť svet financií.

Spolupráca s MO SR
Ozbrojené sily Slovenskej republiky v srdci Športovej akadémie Mateja Tótha
Športová akadémia Mateja Tótha má aktívnu spoluprácu s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ktoré dlhodobo podporuje šport, či už na profesionálnej, alebo rekreačnej úrovni. Našej Akadémii MO SR poskytlo dotáciu, ktorej prvotným účelom bol nákup športového náradia a náčinia do škôl, ktoré aktívne cvičia s deťmi v rámci Akadémie, využívajúc naše metodiky. Tieto darované pomôcky školy môžu využívať aj v rámci telesnej výchovy na skvalitnenie hodín telesnej a pohybovej výchovy. Akadémia nakúpila a následne darovala, v rámci zmluvy, materským a základným školám množstvo športových sád, ktoré skvalitňujú prácu s deťmi predškolského a mladšieho školského veku na vybraných školách, čím naplnila účel zmluvy medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Športovou akadémiou Mateja Tótha:

 • Zvyšovanie povedomia detí o nevyhnutnosti fyzickej kondície v športe, v škole, v bežnom živote a pri výbere a vykonávaní budúceho povolania.
 • Realizácia športových aktivít prostredníctvom vhodne zvoleného športového náčinia s cieľom zvyšovania úrovne fyzickej kondície detí.
 • Zabezpečenie bezproblémového zvládnutia tréningov, zvyšovanie tréningového zaťaženia v jednotlivých športových odvetviach s cieľom vzbudiť u detí záujem a chuť súťažiť, bojovať, víťaziť, aj učiť sa prehrávať.
 • Podporu a výchovu detí, mladých športovcov na školách, aby sa šport na školách mohol rozvíjať na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Vyššia kvalitatívna úroveň športu, budovanie základov fyzickej a mentálnej spôsobilosti sú nevyhnutným predpokladom pri výbere a vykonávaní budúceho povolania.

Deti v Akadémii

Graf 3.png (20 KB) 

Za 6 mesiacov realizácie Modulov v Športovej akadémii Mateja Tótha naši tréneri odučili viac ako 1300 modulových hodín na 29 základných školách, so 120 triedami a takmer 2700 deťmi. Aj keď kvôli pandemickým opatreniam sa nám nepodarilo pôsobiť na školách počas celého školského roka, napriek tomu je o Moduly akadémie veľký záujem a na aktivitu máme mnoho pozitívnych ohlasov zo škôl. Akadémia má za sebou 5. školský rok. Akadémiu doteraz absolvovalo 9070 detí plus 2700 detí v Moduloch, spolu 11 770 detí.

Zrealizované tréningy v Akadémii

  Graf 4.png (21 KB)     Graf 5.png (17 KB)

V školskom roku 2021-2022 bolo realizovaných 6329 tréningových hodín. Mesiace december 2021 a január 2022 boli poznačené protipandemickými opatreniami, kvôli ktorým sme na väčšine škôl tréningy nerealizovali.

Počty tréningových skupín v Akadémii

Graf 6.png (20 KB) 

Tréneri v Akadémii

 Graf 7.png (20 KB)        Graf 8.png (18 KB)