Program MODULY na skvalitnenie hodín telesnej a športovej výchovyModuly v školskom roku 2023/2024

Všeobecná športová príprava žiakov pomocou metodiky O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

O PROJEKTE

Projekt Moduly O2 Športovej akadémie Mateja Tótha prináša pre žiakov prvého stupňa ZŠ modernú, zábavnú formu hodín telesnej a športovej výchovy. Vyučovanie hravou formou povedú športoví tréneri na všeobecnú športovú prípravu žiakov. Jej cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti žiakov, zlepšovať ich zdravie, zabrániť nedostatku pohybovej aktivity ale aj zabaviť sa.

Tretí ročník projekt MODULY sa otvára aj pre druhý stupeň ZŠ a žiakov 1. ročníka. Tieto triedy neboli v predchádzajúcich dvoch rokoch zahrnuté v programe. Konkrétny výber škôl a tried je na organizačných možnostiach našich trénerov. Prihlásiť sa do programu Moduly v školskom roku 2023/2024 môžete aj online TU.

Hodiny Modulu sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Vychádzajú z metodiky O2 Športovej akadémie Mateja Tótha a jej troch oblastí – športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Cvičenia sú citlivo vyberané tak, aby ich realizácia bola možná v školskom prostredí ako aj v prostredí mimo školy. Využívajú sa pritom športové pomôcky ale aj formy cvičenia, hier pre jednotlivca, dvojicu a skupinku bez športových pomôcok.

Cieľová skupina:

Žiaci 1. - 4.  ročníka základnej školy, žiaci 2. stupňa základnej školy na základe individuálneho zhodnotenia.

Počet hodín Modulu:

Každý zapojený ročník môže absolvovať 6 Modulových hodín telesnej a športovej výchovy.

Prihlasovanie:

Prihlásenie škôl je možné na adrese info@akademiamatejatotha.sk. Do textu správy, prosím, uveďte nasledujúce informácie:

  • Názov a úplná adresa školy, kontaktná osoba, mail a telefónne číslo
  • Zoznam tried v rámci 1. stupňa, ktoré by sa do projektu zapojili (napr. 2. A, 2. B a pod.)
  • Záujem o projekt v čase vyučovania alebo po vyučovaní + presný rozvrh ku každej triede.

Príklad: 2. A – streda 10,00 - 10,45

Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. osloví na spoluprácu tie školy, pre ktoré bude mať v blízkosti svojho trénera.

Tešíme sa na spoluprácu 😊

Priebežne vyúčtovanie dotácie z oblasti športu na základe Zmluvy č. 0751/2021

Priebežne vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2021 podľa uzatvorenej zmluvy č. 0715/2021/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu (MODULY)  za rok 2021 je k dispozícií nižšie. Vzhľadom k tomu, že dokumenty s vyúčtovaním obsahujú citlivé a osobné údaje, je potrebné si vyžiadať heslo na otvorenie súborov, prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Priebežne vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2021 podľa uzatvorenej zmluvy č. 0715/2021/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu (MODULY)  za rok 2022 je k dispozícií nižšie. Vzhľadom k tomu, že dokumenty s vyúčtovaním obsahujú citlivé a osobné údaje, je potrebné si vyžiadať heslo na otvorenie súborov, prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Priebežne vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2022 podľa uzatvorenej zmluvy č. 0555/2022/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu (MODULY)  za rok 2022 je k dispozícií nižšie. Vzhľadom k tomu, že dokumenty s vyúčtovaním obsahujú citlivé a osobné údaje, je potrebné si vyžiadať heslo na otvorenie súborov, prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Priebežne vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2023 podľa uzatvorenej zmluvy č. 0555/2022/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu (MODULY)  za rok 2023 je k dispozícií nižšie. Vzhľadom k tomu, že dokumenty s vyúčtovaním obsahujú citlivé a osobné údaje, je potrebné si vyžiadať heslo na otvorenie súborov, prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Projekt je realizovaný s podporou