POPIS PROJEKTU

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu pod názvom „Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením“ je inklúzia detí z marginalizovaných skupín, detí z rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením prostredníctvom školských a mimoškolských športových aktivít do rovesníckych skupín (medzi majoritu) a vytvorenie podnetného prostredia, čím zároveň rozvíjanie mentálnej, fyzickej a sociálnej stránky osobnosti detí z cieľovej skupiny, čiže podporovanie ich ďalšieho osobnostného rozvoja v ich prirodzenom prostredí. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej aktivity a dvoch podaktivít.

Hlavná aktivita: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

Podaktivity:

Podaktivita 1 - Pilotné overovanie návrhu „Zvýšenie aktívnej participácie detí prostredníctvom školských a mimoškolských športových aktivít “. Cieľom podaktivity je pilotné overovanie horeuvedeného návrhu, ktorý bude realizovaný za účelom zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

Podaktivita 2 - Evaluácia návrhu „Zvýšenie aktívnej participácie detí prostredníctvom školských a mimoškolských športových aktivít“. Cieľom podaktivity je evaluácia návrhu.

Plánovaný začiatok realizácie projektu: 10/2022

Plánovaný koniec realizácie projektu: 06/2023

Cieľovou skupinou sú deti (vek detí 6 až 12 rokov, počet 220).

Projektom budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele: P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 12P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 220. 

POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE

Odsúvanie určitých osôb alebo skupín na okraj spoločnosti (marginalizácia) alebo dokonca mimo spoločnosť (exklúzia) predstavovalo od nepamäti mechanizmus sociálnej kontroly a vymedzovalo miesto človeka v spoločnosti. Exklúzia tak súvisí so spoločenskými nerovnosťami. Na stránkach Európskej komisie nájdeme aktívnu inklúziu definovanú ako „umožnenie každému občanovi, najmä tým znevýhodneným, plne sa zúčastňovať na chode spoločnosti“. Každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky. Rôznorodosť detí je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Preto by sa malo pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov. Na to je potrebné, aby sa škola snažila s citom a empatiou vychádzať v ústrety žiakovi. A práve z tohto dôvodu je potrebné venovať deťom v školskom systéme zvýšenú pozornosť. Usilovať sa nielen v škole, ale aj v rámci mimoškolských aktivít. Ak budú tieto základy pevné, môžeme s nádejou očakávať zlepšovanie neutešeného súčasného stavu. V opačnom prípade však bude dochádzať k opaku, čoho dôsledkom bude oslabovanie občianskej spoločnosti na Slovensku. Šport je jednou z najlepších socializačných aktivít, ktorá búra bariéry. Preto ním môžeme znižovať sociálne vylúčenie - prostredníctvom zaraďovania detí z ohrozených skupín do zmiešaných sociálnych, športových skupín a tým ich začlenenie do rovesníckych skupín. Poskytnutím možnosti kvalitnej voľno časovej aktivity pre deti ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a sa umožnení ďalší osobnostný rozvoja dieťaťa. Aktivity zamerané na zvyšovanie pozorností detí overené v praxi umožňujú zlepšiť školský prospech detí v cieľovej skupine a aktivizovať ich. Konkrétne mentálne cvičenia umožňujú deťom lepšie vzdorovať a riešiť stresové situácie, pomáhajú sa zrelaxovať aj koncentrovať. Práve pozornosť jednou z kľúčových kognitívnych kompetencií dieťaťa pri učení sa. Nízka miera pozornosti u detí a množstvo tzv. „dys. porúch“ je aj výsledkom nadmerného a neregulovaného používania informačných a komunikačných technológií už v rannom detstve. Psychologická príprava, ktorá je súčasťou programu pre deti je zameraná na vytváranie optimálnych psychických predpokladov dieťaťa, formovanie osobnostných vlastností, posilňovanie silných stránok a sebavedomia dieťaťa. Cvičenia učia dieťa lepšie sa sústrediť tak na lepší športový, ako aj akademický výsledok. Športové aktivity majú preukázateľne pozitívne dopady na socializáciu a inklúziu detských kolektívov (https://www.akademiamatejatotha.sk/clanok/akademia-zacala-rozsiahlu-studiu-zaoberajucu-sa-vztahom-medzi-pohybom-a-pozornostou.html).

Pohybová aktivita tiež významne prispieva k zlepšovaniu pozornosti. Ide obzvlášť o pravidelnú pohybová aktivitu. Na základe uskutočnených štúdií pravidelná, cielená pohybová a aktivita v kombinácií s cvičeniami psychologickej prípravy, pomáha deťom zvyšovať úroveň pozornosti, ktorá je kľúčová pri učení sa.

Pandémia koronavírusu trvá už viac ako 2 roky. Od jej vypuknutia sa deti takmer rok a pol učili online. Po viac ako roku dištančného vzdelávania rodičia, učitelia aj odborníci apelujú na nedostatok pohybu, ktorým deti v dôsledku pandémie akútne trpia. Zároveň sa zvyšuje počet detí navštevujúcich psychologické poradne. Okrem škôl sa zatvorili aj športoviská a deti tak nenavštevujú ani športové krúžky. Hýbať sa môžu len doma, alebo v prírode, ak ich k tomu rodičia vedú. Patríme medzi krajiny s vysokým podielom ľudí s nezdravou váhou (obezitu a nadváhu má na Slovensku spolu 25 % detí vo veku 7 – 8 rokov). Pre deti z marginalizovaných skupín, detí z rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením je dôležité vytvorenie podnetného prostredia. Projekt žiadateľa prináša motivačné aktivity v rámci športovej prípravy, dáva tak deťom predpoklad rozvíjať po mentálnej, fyzickej a sociálnej stránke svojej osobnosti. Mesto Partizánske Mesto Partizánske leží v južnej časti Trenčianskeho kraja na mieste sútoku riek Nitry a Nitrice. Mesto Partizánske založil podnikateľ J. A. Baťa a je členené na 9mestských častí. Etnické zloženie obyvateľstva Slováci – 97,62 %, Česi – 0,69 %, Rómovia – 1,32 %, Maďari – 0,28 %, Poliaci – 0,06 %, Nemci – 0,03 % a iní (zdrojhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Partiz%C3%A1nske).

Podľa Atlasu Rómskych komunít z r. 2019 (https://www.romovia.vlada.gov.sk/atlas-romskych-komunit/atlas-romskych-komunit-2019/?csrt=8002028182964194840) sa v meste Partizánske nachádza približne 250 Rómov, je tu najnižší počet vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva (file:///C:/Users/meryb/OneDrive/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D/Kolko_nas_je_kde_a_ako_zijeme_SODB_2011_TN_kraj.pdf ) v Trenčianskom kraji okres Partizánske je na63. mieste v nezamestnanosti na Slovensku ku koncu júna 2022 s mierou 3.65%. V okrese Partizánske sa nachádza 1 % z celkového podielu obyvateľov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Okres Partizánske sa v júni 2022 radí na 45.miesto medzi okresmi na Slovensku. Na základe týchto údajov identifikoval žiadateľ mesto Partizánske - vybrané ZŠ (ZŠ s materskou školou Veľká okružná 1089/19, ZŠ Malinovského 31, Partizánske-Šípok, ZŠ Rudolfa Jašíka, ZŠ Radovana Kaufmana, ZŠ, Športovcov 21, Partizánske-Veľké Bielice) a Trenčianske Teplice (ZŠ Andreja Bagara) pre realizáciu pilotného projektu pod názvom „Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením“.

Sumár východiskovej situácie:

 1. Identifikovať konkrétnu oblasť, v ktorej je potrebné zefektívnenie alebo zavedenie niečoho nového: Školské a mimoškolské aktivity detí z marginalizovaných skupín, detí z rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.
 2. Mať jasne identifikovaný problém, alebo potrebu klientov patriacich do cieľovej skupiny: Znižovať sociálne vylúčenie - prostredníctvom zaraďovania detí z ohrozených skupín do zmiešaných sociálnych športových skupín.
 3. Mať zistené a zdôvodniť, či a ako navrhovaná zmena podporuje zefektívnenie / inováciu konkrétneho vybraného súčasného opatrenia stanoveného v príslušnom legislatívnom predpise na národnej úrovni. Ohrozené skupiny v strategických dokumentoch SR vzťahujúcich sa k sociálnemu začleneniu a boju proti chudobe (NÁRODNÁ RÁMCOVÁ STRATÉGIA PODPORYSOCIÁLNEHO ZAČLENENIA A BOJA PROTI CHUDOBE (aktualizácia) – zdroj narodna-ramcova-stratogia-podpory-socialneho-zaclenenia-boja-proti-chudobe_aktualizacia.pdf (gov.sk)): Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030: Ohrozená kategória – Deti, Strategický cieľ - Vybudovať zo Slovenska krajinu úspešných, udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov a ich komunít, ktorá poskytne kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých obyvateľov Oblasť intervencie - Ochrana a rozvoj prírodných, ľudských a kultúrnych zdrojov a Kvalita života pre všetkých Operatívne ciele v oblasti sociálneho začlenenia - Kľúčovou zmenou je vzájomná previazanosť a prispôsobenie verejných služieb a politík potrebám konkrétneho človeka, predstavuje ju predovšetkým uprednostňovanie takých opatrení, ktoré zabezpečia inklúziu znevýhodnených osôb do širšej spoločnosti, pričom pod inklúziou sa rozumie úplné začlenenie vo všetkých sférach života (vzdelávanie, bývanie a pod.)Inovácia - Poskytnutím možnosti kvalitnej voľnočasovej aktivity pre deti ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a sa im umožnení ďalší osobnostný rozvoja dieťaťa (zlepšiť školský prospech, konkrétne mentálne cvičenia umožňujú deťom lepšie vzdorovať a riešiť stresové situácie, pomáhajú sa zrelaxovať aj koncentrovať a zároveň sa lepšie začlenia do rovesníckych skupín).
 4. mať zistené a popísať ako sú potreby klientov žiadateľa, patriacich do cieľovej skupiny výzvy, založené na reálnych potrebách a v súlade s poznaním žiadateľa. Deti – sociálna skupiny – rovesnícka skupina Sociálna skupina plní dve veľmi podstatné funkcie, a to nástrojovú a citovú funkciu. Nástrojová funkcia - skupina pomáha svojim členom lepšie a efektívnejšie dosiahnuť nejaký cieľ. Citová funkcia - skupina uspokojuje sociálne a psychologické potreby svojich členov. Rovesnícka skupina je pre dieťa významným a nenahraditeľným socializačným prostredím. Rovesníci sú zdrojom rôznych informácií, majú vplyv na formovanie postojov, názorov a tiež na správanie jednotlivca. Rovesníkov spájajú rovnaké zážitky, skúsenosti, hovoria tou istou rečou, majú rovnaké túžby, obavy i strachy, zažívajú rovnaké problémy. Rovesnícke skupiny tvoria prirodzenú súčasť života detí a mládeže často už od skorého detstva. V takýchto skupinách si deti začínajú budovať kamarátske vzťahy a v rámci nich rôzne dôležité sociálne kompetencie, osobnostné vlastnosti ako svedomitosť, odvahu, trpezlivosť, vernosť, sebakontrolu, seba uplatnenie, cit pre spravodlivosť, lojálnosť, budovanie priateľských vzťahov k druhým. Neskôr v období dospievania v rovesníckej skupine trávia približne 60-80 percent svojho času. Najdôležitejším prostredím, kde sa utvárajú a existujú rovesnícke skupiny je škola. Deti v škole strávia pomerne veľkú časť života a navyše v takom vývinovom období, ktoré je pre ich zdravý rozvoj osobnosti rozhodujúce, kedy sa formuje ich sebaobraz, sebavedomie, sebahodnotenie, prebieha proces ich seba utvárania. Často sa však stáva aj to, že deti sa buď nevedia zaradiť do rovesníckych skupín, alebo v nich trpia. Pre deti z cieľovej skupiny (z marginalizovaných skupín, detí z rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením) je prioritné zaradenie do rovesníckych skupín a tým formovanie ich osobnostných vlastností. Inovatívny projekt žiadateľa svojimi aktivitami napĺňa potrebu cieľovej skupiny.
 5. Zdôvodniť, ako reaguje návrh na individuálne potreby a situáciu každého klienta Žiadateľ svojím inovatívnym projektom rieši činnosti zamerané na pomoc ľudom ohrozeným sociálnym vylúčením v ich prirodzenom prostredí súvisiace s podporou ich nezávislosti.

Spôsob realizácie aktivít projektu

Hlavným cieľom projektu pod názvom „Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením“ je inklúzia detí z marginalizovaných skupín, detí z rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením prostredníctvom školských a mimoškolských športových aktivít do rovesníckych skupín (medzi majoritu) a vytvorenie podnetného prostredia, čím zároveň rozvíjanie mentálnej, fyzickej a sociálnej stránky osobnosti detí z cieľovej skupiny, čiže podporovanie ich ďalšieho osobnostného rozvoja v ich prirodzenom prostredí. Jedná sa o pilotné overenie vypracovanej metodiky v spolupráci s lektormi a zároveň o podporné činnosti zamerané na pomoc deťom ohrozeným sociálnym vylúčením v ich prirodzenom prostredí súvisiace s podporou ich nezávislosti. Športová akadémia Mateja Tótha je občianske združenie, ktoré vytvára a rozvíja projekty s víziou športových a edukatívnych aktivít pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Hľadá inovatívnym spôsobom nové možnosti v projektoch všeobecného športovania detí, digitalizácie procesov na školách, so zreteľom na telesnú výchovu. Metodici Športovej akadémie Mateja Tótha sa zamerali na spracovanie a vydanie štyroch dielov unikátnej metodiky pre deti predškolského a mladšieho školského veku s dôrazom na športový tréning detí, vývojovú kineziológiu a mentálny tréning .

Cieľovou skupinou sú deti (vek detí 6 až 12 rokov, počet 220) z nasledovných skupín:- deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby- jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením- príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít- rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny Účastníkom projektu budú osoby odborného personálu, ktoré vykonávajú inovatívny návrh a jeho overenie. Žiadateľ ich bude evidovať prostredníctvom Karty účastníka.

Miesta realizácie projektu:

 1. Základná škola s materskou školou Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske
 2.  Základná škola Malinovského 31, 958 06 Partizánske-Šípok
 3. Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske
 4. Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955/31, 958 01 Partizánske
 5. Základná škola, Športovcov 21, 958 04 Partizánske-Veľké Bielice
 6. Základná škola Andreja Bagara, štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac informácií: www.esf.gov.sk

https://www.employment.gov.sk/sk/

ZŠ Andreja Bagara, SNP 6, Trenčianske Teplice

Základná škola Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach je zapojená v projekte Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením od októbra 2022. Pravidelne dvakrát týždenne sa pod vedením pani trénerky realizujú na tejto škole tréningy pre deti zo znevýhodného sociálneho prostredia. Do projektu je zapojených 40 detí.

O škole


V roku 1984 bola dostavaná moderná budova základnej školy na Sídlisku SNP v Trenčianskych Tepliciach. Základné vzdelanie poskytuje dodnes. Táto Základná škola nesie od utorka 26. októbra 2010 meno svojho významného rodáka - divadelníka, režiséra a pedagóga - Andreja Bagara. Čestný názov jej zapožičal minister školstva vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca ako ocenenie za dlhodobo dosahované výborné výsledky vo výchove a vzdelávaní. Škola je v projekte Športovej akadémie Mateja Tótha zapojená od februára 2022.

ZŠ s MŠ, Športovcov 21, Partizánske-Veľké Bielice

Základná škola s materskou školou Športovcov 21 v Partizánskom časť Veľké Bielice je zapojená v projekte Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením od októbra 2022. Pravidelne dvakrát týždenne sa pod vedením pána trénera realizujú na tejto škole tréningy pre deti zo znevýhodného sociálneho prostredia. V tejto škole je do projektu zapojených 40 detí.

O škole


Základná škola s materskou školou Športovcov 21 v Partizánskom je v prevádzke od roku 1962. Škola je v projekte Športovej akadémie Mateja Tótha zapojená od októbra 2022 vďaka podpore primátora mesta p. Jozefa Božika.

ZŠ Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske

Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 23 v Partizánskom je zapojená v projekte Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením od októbra 2022. Pravidelne dvakrát týždenne sa pod vedením pani trénerky Ivky realizujú na tejto škole tréningy pre deti zo znevýhodného sociálneho prostredia. V tejto škole je do projektu zapojených 40 detí.

O škole


Základná škola Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici v Partizánskom pôsobí v meste od školského roku 1962/63. Škola je v projekte Športovej akadémie Mateja Tótha zapojená od februára 2022 vďaka podpore primátora mesta p. Jozefa Božika.

ZŠ, Malinovského 31, Partizánske-Šípok

Základná škola Malinovského 31 v Partizánskom je zapojená v projekte Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením od októbra 2022. Pravidelne dvakrát týždenne sa pod vedením pani trénerky realizujú na tejto škole tréningy pre deti zo znevýhodného sociálneho prostredia. V tejto škole je do projektu zapojených 40 detí.

O škole


Základná škola Malinovského 31 v Partizánskom, história tejto školy sa píše od 4.septembra 1989, kedy bielu stuhu prestrihli Ing. Vladimír Karásek – predseda MsNV a Mgr. Vladislav Bančák – prvý riaditeľ školy. O otvorenie školy sa zaslúžili aj učitelia a rodičia, ktorí sa vo voľnom čase podieľali na úprave a čistení priestorov. Deťom a rodičom, ktorí zaplnili v tento sviatočný deň nádvorie školy sa splnila túžba o novej škole. Nové sídlisko dovtedy školu nemalo a deti dochádzali na I a II. ZŠ. Škola je v projekte Športovej akadémie Mateja Tótha zapojená od októbra 2022 vďaka podpore primátora mesta p. Jozefa Božika.

ZŠ Radovana Kaufmana, Nádražná 955, Partizánske

Základná škola Radovana Kaufmana v Partizánskom je zapojená v projekte Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením od októbra 2022. Pravidelne dvakrát týždenne sa pod vedením pani trénerky realizujú na tejto škole tréningy pre deti zo znevýhodného sociálneho prostredia. V tejto škole je do projektu zapojených 40 detí.

O škole


Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, Partizánske, ktorá je v prevádzke od roku 1974, je plno organizovaná základná škola, patrí k najväčším v meste Partizánske. Škola je zapojená v projekte Športovej akadémie Mateja Tótha od roku 2021.

ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske

Základná škola s materskou školou Veľká Okružná v Partizánskom je zapojená v projekte Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením od októbra 2022. Pravidelne dvakrát týždenne sa pod vedením pána trénera realizujú na tejto škole tréningy pre deti zo znevýhodného sociálneho prostredia. Je nám cťou, že viesť tréningovú skupinu sa rozhodol sám pán zástupca školy. V tejto škole je do projektu zapojených 40 detí.

O škole


Základná škola s materskou školou Veľká Okružná v Partizánskom otvorila svoje brány 1. septembra 1978. Škola je v projekte Športovej akadémie Mateja Tótha zapojená od októbra 2022 vďaka podpore primátora mesta p. Jozefa Božika.

Výzva na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania pre Programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2 s dátumom účinnosti od 31.03.2022) na predmet zákazky pod názvom Obstaranie zariadení pre projekt pod názvom „ Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.“

Názov súboru Veľkost
Príloha_č_1 a 4_až_7_k_Výzve_na_predkladanie ponúk_O2_20_03_2023.docx 0.04 MB
Príloha_č_2_ku_Výzve_na_predkladanie_ponúk_O2 _Formulár cenovej ponuky_ 20_03_2023.xlsx 0.01 MB
Príloha_č_3_ku_Výzve_Návrh_kúpnej_zmluvy_pre_celý_predmetu zákazky_O2_20_03_2023.docx 0.08 MB
Výzva na predkladanie ponúk_O2_20_03_2023.pdf 0.35 MB
Záznam z prieskum trhu_O2.pdf 0.91 MB
Kúpna zmluva č.1_2023_OPĽZ.pdf 5.92 MB

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje